نیمی ,کارون ,سهمی ,کارون نیمی

نیمی م برای من، نیمی م برای تو

بخشی از من سهمی از کارون

نیمی م برای تو ،نیمی م برای تو

بخشی از من سهمی از کارون

نیمی م برای تو ، نیمی م برای تو

تمامی من امروز سهمی از کارون

من گم می شوم در نفس کشیدن مداوم هر روز ،

در میان هذیان ها و پچ پچ های زیر لبی

من خوب می شوم  ...

این جاده سرطان دارد که راهش همیشه به گم شدن  می انجامد .

با لباس سپید پرستاران دور سرم تاب می خورند

گل سرخ روی پیشانی ام لای موهایم ، چشم بند روی چشمانم ،خودکشی با عطر تو چیز دیگری ، نفس دیگری  بودو عمر دیگری ...

نیمی م برای تو ، نیمی م برای تو ،

من خوب می شوم.

...


منبع اصلی مطلب : لعنتی ها برایم دعا کنید !
برچسب ها : نیمی ,کارون ,سهمی ,کارون نیمی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نیمی م ، تمام ...